Koszyk
5 287 000,00
lub od 15 200,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Działka na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia [m2] 0
  • Numer oferty: 28386/3186/OGS

Opis

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC Położenie nieruchomości: rejon ul. Wolframowej Nr działki: 27/4 28/4 29/4 30/4 31/1 32/1 (Nr obrębu): (4214) Nr KW: SZ1S/00190648/4 Pow. [m2]: 42296 Przeznaczenie nieruchomości: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe, stacje transformatorowe sposób zagospodarowania: zgodny z przeznaczeniem cena wywoławcza nieruchomości netto [zł]: 5 287 000,00 (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) wadium [zł]: 528 700,00 (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18. 02. 20221 r. O GODZ. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4). Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie. Cena nieruchomości (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. ). Do ceny sprzedaży (netto) osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %. Cena sprzedaży nieruchomości brutto, uzyskana w wyniku przetargu, płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydanego bądź potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruku komputerowego z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S. A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 11. 02. 2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dodatkowe dotyczące terenu inwestycyjnego oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Teren inwestycyjny położony jest na obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo” w Szczecinie (Uchwała Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. , Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116 z dnia 24 listopada 2010 r. , poz. 2153) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D. W. 4005. P,U,WS,E z przeznaczeniem: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe, stacje transformatorowe. Dopuszcza się usługi m. in. w zakresie: logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji, administracji, działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu. 2. Ulica Wolframowa ma nadaną kategorię drogi publicznej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Wolframowej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi. 3. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom sieci, w tym energetycznej, wodociągowej i gazowej, przebiegających przez działkę, oraz służbom specjalistycznym, swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu; b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; c) niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt; d) indywidualne warunki przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej nabywca ustali z właścicielami tych sieci; e) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; f) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; g) przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm. ). 4. Przyszły inwestor będzie musiał przewidzieć retencjonowanie wód deszczowych na terenie posesji w wielkości określonej w warunkach ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wod-kan. 5. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 6. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1670 tj. ) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. Z uczestnikiem, który przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S. A. 8. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji polegającej na zabudowie nieruchomości, który ustala się na 4 lata od daty zawarcia umowy sprzedaży. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek. 9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej. 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami- Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91 42 45 587 www. bip. um. szczecin. pl, www. szczecin. pl, www. miastooferuje. szczecin. eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4. 5. 2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 ze zm. ). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip. um. szczecin. pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Anna Sz. tel: 91 42 45 587 szczecin. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 4Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!