Koszyk
950 000,00
lub od 2 731,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Działka na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia [m2] 0
  • Numer oferty: 28387/3186/OGS

Opis

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin: Lp. : 1. Położenie nieruchomości: Ku Słońcu 20 Nr działki: 10/6 Obręb: 2107 Nr KW: SZ1S/00187953/1 Powierzchnia (m2): 1541 Przeznaczenie nieruchomości: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sposób zagospodarowania nieruchomości: Zgodny z dotychczasowym sposobem użytkowania tj. funkcja usługowa i rzemieślnicza z ewentualną uzupełniającą funkcją mieszkalną Cena wywoławcza netto (zł): 950 000,00 słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych Wadium (zł): 95 000,00 słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25. 02. 2021 r. O GODZ 10. 00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta (sala nr 4, lewe skrzydło, parter). Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie. Cena nieruchomości gruntowej uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Nieruchomość zostanie udostępniona do lustracji w dniu 12. 02. 2021 r. w godz. 13. 30-15. 00 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydanego bądź potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruku komputerowego z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S. A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 18. 02. 2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Nieruchomość położona przy ul. Ku Słońcu 20 znajduje się na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. ) przedmiotowy teren położony jest w jednostce planistycznej Z. S. 08 przeznaczonej na następujące funkcje: dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności; uzupełniająca: usługi wolno stojące i wbudowane, usługi sakralne, fragmentarycznie zabudowa jednorodzinna, zieleń. 2. Ulica Ku Słońcu posiada nadaną kategorię drogi publicznej. Działka numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego 2107 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych poprzez istniejący zjazd z ul. Ku Słońcu. 3. Przedmiotowa działka zabudowana jest wymagającymi remontu budynkami parterowymi o funkcji niemieszkalnej. Powierzchnia zabudowy budynków to 202 m2 i 47 m2. 4. W dziale III księgi wieczystej nr SZ1S/00187953/1 prowadzonej dla działki numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego 2107 wpisane są niżej wymienione ograniczone prawa rzeczowe: a) Służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz przedsiębiorcy Szczecińskiej Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, właściciela urządzeń ciepłowniczych i następców prawnych, polegająca na prawie do eksploatacji sieci ciepłowniczej wraz ze wszelkimi urządzeniami towarzyszącymi, znajdującymi się w pasie technicznym, prawie dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii w sieci ciepłowniczej, a także wymiany i ułożenia w pasie technicznym nowych podziemnych sieci ciepłowniczych, oraz prawie wstępu na obciążoną nieruchomość w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości zajętą pod istniejącą sieć kanałową 2XDN40 i pas techniczny o powierzchni 51,65 m2 oraz sieć nieczynną 2XDN32 i pas techniczny o powierzchni 1,95 m2, oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik nr 22 do aktu Rep. A 2662/2017 z dnia 21. 12. 2017r. ; b) Służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz uprawnionej, właściciela urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzana płynów, i jej następców prawnych, której treścią jest prawo do swobodnego dostępu do pasa technicznego przyłącza wodociągowego fi50 w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, dokonywania kontroli i przeglądów, usuwania ewentualnych awarii, przyłączania nowych odbiorców, modernizacji lub wymiany, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i niezakłóconego działania sieci ZWiK sp. z o. o. , przywracając każdorazowo na swój koszt powierzchnię obciążanej nieruchomości do stanu poprzedniego. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości, to jest grunt o powierzchni 2 m2 - (szerokość 1 m licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę) - zajęty pod istniejące przyłącze wodociągowe fi50, którego przebieg obrazuje załącznik mapowy do aktu not. z dnia 18 czerwca 2020 r. , Rep. A nr 891/2020. 5. Przez obszar przedmiotowej nieruchomości przebiegają: a) infrastruktura elektroenergetyczna (2x linia kablowa 0,4 kV oraz złącze kablowe 0,4 kV) stanowiąca własność Enea Operator sp. z o. o. ; b) instalacje wodociągowo – kanalizacyjne jak: w32 i ko200, zasilające pobliskie posesje przy ul. Ku Słońcu 19, 20, 21, które nie należą do ZWiK sp. z o. o. 6. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci nabywca ustali z właścicielami sieci. 7. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom sieci, w tym energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i gazowej, przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu; b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt; d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; f) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm. ). 8. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo - wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 9. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip. um. szczecin. pl Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91-42-45-420, e-mail: szczecin. pl www. bip. um. szczecin. pl, www. szczecin. pl, www. miastooferuje. szczecin. eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4. 5. 2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 ze zm). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip. um. szczecin. pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Anna Sz. tel: 91 42 45 587 szczecin. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 8Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!