Koszyk
8 600,00
lub od 253,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Działka na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia [m2] 0
  • Numer oferty: 28391/3186/OGS

Opis

ZARZĄDZENIE NR 371/2020 BURMISTRZA LEŚNEJ z dnia 23. 11. 2020 r. W sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miłoszowie określonej granicami działki nr 399/1. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 ze zmianami) i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U poz. 65) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (tekst jednolity DZ. U. z 2014 r. , poz. 1490), zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie: 1. Przewodniczący Komisji - Krystyna Jarzyna 2. Członek Komisji - Sebastian Fronc 3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz 4. Członek Komisji - Aleksandra Giedrys § 3 Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490). § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej Nr 371/2020 z dnia 23. 11. 2020 r. BURMISTRZ LEŚNEJ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miłoszowie. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 399/1 o powierzchni 572 m2, położona w Miłoszowie, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/00021399/6. Właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 399/1, AM-1, obręb 0007-Miłoszów o powierzchni 572 m2 jest Gmina Leśna. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/ 00021399/6 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami. 1. Przeznaczenie nieruchomości. ZN/6- tereny zieleni nieurządzonej. - Działka położona jest w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej oraz w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015 r. , opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r. 2. Opis. Nieruchomość znajduje się we wsi Miłoszów, w granicach działki nr 399/1 w kształcie nieregularnego wydłużonego wieloboku, położona w płaskim terenie. Nieruchomość położona na południowy- zachód od kompleksu produkcyjnego, między Potokiem Miłoszowskim, a drogą gminną. Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnej pompowni wody pitnej położonym w północnej części działki, a od strony północno- zachodniej graniczy bezpośrednio z Potokiem Miłoszowskim. Teren wokół budynku porośnięty starą roślinnością trawiastą oraz częściowo ogrodzony. Budynek pompowni w zabudowie wolnostojącej, parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej udoskonalonej w II połowie XX w. , posadowiony na zbiorniku podziemnym, żelbetonowym. Powierzchnia użytkowa – 36,40 m2. Dojazd do nieruchomości od strony drogi lokalnej. Teren jest w zasięgu sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. 3. Cena wywoławcza nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8. 600,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset, 00/100). - Zabudowania - 4. 113,38 zł - Grunt - 4. 486,62 zł I przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 11. 00 w Sali Narad (pokój nr 3, I piętro) Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 860,00 zł w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej- ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010. Wadium należy wnieść w pieniądzu UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (86,00 zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nabywa nieruchomości w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłączenie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy- Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 2278). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia: - dowodu wpłaty wadium; - dokumentów stwierdzających tożsamość. Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Nieruchomościami położony w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel. : 75 72 11 466 wew. 40 lub 41. Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip. umlesna. nv. pl/→przetargi→sprzedaż nieruchomości→przetargi 2020 Sprawę prowadzi: Aleksandra Giedrys tel: +48 75 72 11 466,(wew. 40) e mail:a. pl Kontakt: Urząd Miasta Leśna tel: +48 75 72 11 466 wew. 40 a. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 8Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!