Koszyk
81 000,00
lub od 233,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Działka na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia [m2] 0
  • Numer oferty: 28393/3186/OGS

Opis

BURMISTRZ PŁOTÓW Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY Lp. : 1. Położenie nieruchomości: Obręb 0001 m. Płoty Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: SZ1G/00024673/3 Nr działki: 189/6 Pow. (ha): 0,2857 Opis nieruchomości: Niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP. W studium: Grunty małożyzne i nieużytki, sugerowane obszary zabudowy przemysłowo-składowej, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1. W-1) Cena wywoławcza: 81. 000 Wadium: 8. 100 Termin poprzednich przetargów: I – 25 czerwca 2020 r. II – 17 września 2020 r. Lp. : 2. Położenie nieruchomości: Obręb 0001 m. Płoty Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: SZ1G/00024673/3 Nr działki: 189/8 Pow. (ha): 0,2993 Opis nieruchomości: Niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP. W studium: Grunty małożyzne i nieużytki, sugerowane obszary zabudowy przemysłowo-składowej, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1. W-1) Cena wywoławcza: 82. 000 Wadium: 8. 200 Termin poprzednich przetargów: I – 25 czerwca 2020 r. II – 17 września 2020 r. Lp. : 3. Położenie nieruchomości: Obręb 0001 m. Płoty Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: SZ1G/00024673/3 Nr działki: 189/9 Pow. (ha): 0,1803 Opis nieruchomości: Niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP. W studium: Grunty małożyzne i nieużytki, sugerowane obszary zabudowy przemysłowo-składowej, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1. W-1) Cena wywoławcza: 51. 000 Wadium: 5. 100 Termin poprzednich przetargów: I – 25 czerwca 2020 r. II – 17 września 2020 r. Lp. : 4. Położenie nieruchomości: Obręb 0018 Sowno Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: SZ1G/00011451/7 Nr działki: 237 Pow. (ha): 2,61 Opis nieruchomości: Niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP, w Studium: łąki, tereny występowania i rozmnażania rzadkich i chronionych zwierząt i roślin (OC-3) Cena wywoławcza: 48. 300 Wadium: 4. 830 Termin poprzednich przetargów: I – 17 września 2020 r. Lp. : 5. Położenie nieruchomości: Obręb 0004 Wicimice Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: SZ1G/00048067/6 Nr działki:240/1 Pow. (ha): 0,2093 Opis nieruchomości: Zabudowana budynkiem byłej szkoły Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP, w Studium: teren zabudowy mieszkaniowej z usługami Cena wywoławcza: 436. 000, w tym wartość gruntu: 20. 930 Wadium: 43. 600 Termin poprzednich przetargów: I – 17 września 2020 r. Lp. : 6. Położenie nieruchomości: Obręb 0004 m. Płoty ul. Bajkowa 4 Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: SZ1G/00030217/4 Nr działki: 354/12 Pow. (ha): 0,1000 Opis nieruchomości: Niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (4. MN,U) Cena wywoławcza: 28. 000 Wadium: 2. 800 Termin poprzednich przetargów: I – 17 września 2020 r. Lp. : 7. Położenie nieruchomości: Obręb 0003 m. Płoty Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: Gruntu: SZ1G/00012622/4 Lokalu: brak Nr działki: 429 Pow. (ha): 0,0392 Opis nieruchomości: okal mieszkalny nr 1 przy ul. Dworcowej 9 w Płotach składający się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i korytarza o łącznej pow. użytkowej 64,63 m2 oraz udziałem do 1384/10000 w częściach wspólnych budynku i działki. Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP, w studium: usługi, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1. W-1) Cena wywoławcza: 90. 000, w tym wartość udziału w gruncie: 2. 440 Wadium: 9. 000 Termin poprzednich przetargów: ______________ Lp. : 8. Położenie nieruchomości: Obręb 0026 Czarne Oznaczenie nieruchomości: Nr KW: Gruntu: SZ1G/00028796/9 Lokalu: SZ1G/00029005/5 Nr działki: 154/1 Pow. (ha): 0,5136 Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 1 w m. Czarne 6 składający się z: 1 pokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 36,09 m2 oraz udziałem 119/1000 w częściach wspólnych budynku i działki. Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (1. MN) Cena wywoławcza: 25. 000, w tym wartość udziału w gruncie: 6. 110 Wadium: 2. 500 Termin poprzednich przetargów: _______________ Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 21 stycznia 2021 r. od godz. 10. 00, co 15 min. wg kolejności podanej w ogłoszeniu w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, plac Konstytucji 3 Maja 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 r. , poz. 2278). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: a) Dowodu wniesienia wadium. b) W przypadku osób fizycznych osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. c) W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). d) Obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu. e) W przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy). Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 r. na konto Gminy Płoty - nr konta: BS Wolin, f. Płoty 44 9393 1023 3900 0257 2000 0510. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Gminy Płoty. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia przetargu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie (z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu. Nieruchomości: - nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich, hipotekami ani zobowiązaniami, nie są położone na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefy o rewitalizacji, - nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu oraz decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1462) – dot. poz. 1-6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt. Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 12 stycznia 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: pl. Gmina Płoty sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT określony przepisami prawa podatkowego. Termin zagospodarowania nieruchomości dla poz. 1-6 : 2 (dwa) lata licząc od dnia podpisania umowy notarialnej. Termin zagospodarowania nieruchomości dla poz. 7-8: 1 (jeden) rok licząc od dnia podpisania umowy notarialnej Nieruchomości wymienione w poz. 1-3 zostały ujęte w wykazie nr PUN/1/2020 z 23 stycznia 2020 r. Nieruchomości wymienione w poz. 4-6 zostały ujęte w wykazie nr PUN/2/2020 z 11 maja 2020 r. Nieruchomości wymienione w poz. 7-8 zostały ujęte w wykazie nr PUN. 4. 2020 z 16 września 2020 r. Działki wymienione w poz. 1-3 powstały w wyniku podziału działki nr 189/1. Dla działki nr 189/1 została wydana decyzja Burmistrza Płotów Nr 07/Wz/2019 z dn. 08. 05. 2019 r. w spr. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami wraz z budową czterech studni oraz czterech przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Płoty, obręb 0001 m. Płoty (dz. nr 189/1)”. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został na stronie: www. ploty. pl, www. bip. ploty. pl w zakładce Informacje – Gospodarka Nieruchomościami oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń przy ul. Jedności Narodowej w Płotach oraz Sołectw: Czarne, Sowno i Wicimice. Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia. Burmistrz Płotów Radosław Mackiewicz Płoty, dnia 24 listopada 2020 r. Kontakt: Urząd Miasta Płoty tel: (91) 38 51 415 w. 22 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 7Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!