Koszyk
291 000,00
lub od 837,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Działka na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia [m2] 0
  • Numer oferty: 28395/3186/OGS

Opis

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin: Położenie nieruchomości: Szczecin, rejon ulicy Stepowej Nr działki: Nr dz. 16/1 Obręb: Obr. 4200 Nr Księgi Wieczystej: KW SZ1S/00250680/9 Pow. [m2]: 2431 Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza netto [zł]: 291. 000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) Wadium [zł]: 29. 100,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) Położenie nieruchomości: Szczecin, rejon ulicy Stepowej Nr działki: Nr dz. 16/2 Obręb: Obr. 4200 Nr Księgi Wieczystej: KW SZ1S/00250681/6 Pow. [m2]: 1525 Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza netto [zł]: 216. 000,00 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych) Wadium [zł]: 21. 600,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych) Położenie nieruchomości: Szczecin, rejon ulicy Stepowej Nr działki: Nr dz. 16/3 Obręb: Obr. 4200 Nr Księgi Wieczystej: KW SZ1S/00250682/3 Pow. [m2]: 1050 Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza netto [zł]: 162. 000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) Wadium [zł]: 16. 200,00 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych) Położenie nieruchomości: Szczecin, rejon ulicy Stepowej Nr działki: Nr dz. 16/4 Obręb: Obr. 4200 Nr Księgi Wieczystej: KW SZ1S/00250683/0 Pow. [m2]: 1115 Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza netto [zł]: 172. 000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) Wadium [zł]: 17. 200,00 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04. 02. 2021 r. OD GODZ 10. 00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta (sala nr 4, lewe skrzydło, parter). Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie. Cena nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanych nieruchomości. Cena wywoławcza jest ceną netto. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. ). Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydanego bądź potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruku komputerowego z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium (na każdą nieruchomość oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S. A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 28. 01. 2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/684/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 28. 2. 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 28. 03. 2017r. poz. 1309), nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D. J. 7008. MN o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu. 2. Działki numer: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 z obrębu 4200 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Stepowej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiących działki numer: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 z obrębu 4200, służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o numerze 16/5 z obrębu 4200, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00250684/7. Służebność będzie ustanowiona w umowie sprzedaży działek numer: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 z obrębu 4200. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce 16/5 z obrębu 4200 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiących działki numer: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 z obrębu 4200. 3. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci nabywca ustali z właścicielami sieci. 4. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo - wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 5. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 6. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. 7. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) w przypadku występowania w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego, zapewni właścicielom sieci oraz służbom specjalistycznym, swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; b) wykona we własnym zakresie i na własny koszt infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji; c) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; d) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zabezpieczy odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; e) w przypadku wystąpienia w granicach działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm. ). 8. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań poza opisanymi jak wyżej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej www. bip. um. szczecin. pl Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91-42-45-592, e-mail: szczecin. pl, www. bip. um. szczecin. pl, www. szczecin. pl, www. miastooferuje. szczecin. eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119. 1 z 04. 05. 2016 r. , str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 65 ze zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip. um. szczecin. pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Beata S. tel: 91 42 45 592 szczecin. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 9Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!