Koszyk
110 000,00
lub od 316,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 529
  • Numer oferty: 7838/3186/OOS

Opis

ZARZĄDZENIE NR 327/2020 BURMISTRZA LEŚNEJ z dnia 14. 10. 2020 r. W sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smolniku określonej granicami działki nr 89/13 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2020 r. Dz. U. poz. 713 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2020 r. Dz. U poz. 65) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (tekst jednolity DZ. U. Z 2014 r. , poz. 1490), zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie: 1. Przewodniczący Komisji - Krystyna Jarzyna 2. Członek Komisji - Sebastian Fronc 3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz 4. Członek Komisji - Aleksandra Giedrys § 3 Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490). § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej Nr 327/2020 z dnia 14. 10. 2020 r. BURMISTRZ LEŚNEJ OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Smolniku. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 89/13 o łącznej powierzchni 2109 m2, położona w Smolniku, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/00018684/7. Właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 89/13, AM-1, obręb 0009-Smolnik o powierzchni 2109 m2 jest Gmina Leśna. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga Wieczysta nr JG1L/00018684/7 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Na działce nr 89/13 stanowiącej własność Gminy Leśna zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogi koniecznej przechodu i przejazdu dla działki nr 89/6 obręb Smolnik. Służebność będzie wykonywana zgodnie z wykonanym operatem obliczenia pola powierzchni służebności drogowej wykonanego przez uprawnionego geodetę stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 1. Przeznaczenie nieruchomości. AG/1- tereny aktywności gospodarczej, w tym tereny działalności produkcyjnej, usług, przemysłu, baz i składów Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015 r. , opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r. 2. Opis. Miejscowość Smolnik położona malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich, w pobliżu ok. 2 km od przejścia granicznego z Czechami w Miłoszowie. Miejscowość oddalona jest od powiatu ok. 12 km, od granicy z Niemcami 35 km. Przedmiotowa nieruchomość położona jest blisko centrum miasta, w otoczeniu zabudowy produkcyjno- usługowej. Struktura zabudowy: - Budynek biurowo- socjalny − 110,70 m2, - Budynek warsztatowy − 63,80 m2, - Wiaty − 285,50 m2, - Budynek warsztatowy − 60,10 m2, - Budynek magazynowy − 9,70 m2. Łączna powierzchnia zabudowy - 529,80 m2. 1. Cena wywoławcza nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110. 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy, 00/100), w tym: Zabudowania - 75. 251,00 zł, Grunt - 34. 749,00 zł. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2020 r. , poz. 106 ze zm. ) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT. II przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 12. 00 w Sali Narad (pokój nr 3, I piętro) Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11. 000,00 zł w terminie do dnia 18 listopada 2020 r na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej- ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010. Wadium należy wnieść w pieniądzu I przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 30 września 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (1. 100,00 zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nabywa nieruchomości w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłączenie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy- Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 2278). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia: - dowodu wpłaty wadium; - dokumentów stwierdzających tożsamość. Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel. : 75 72 11 466 wew. 40 lub 41 Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip. umlesna. nv. pl/→przetargi→sprzedaż nieruchomości→przetargi 2020 Sprawę prowadzi: Aleksandra Giedrys tel: +48 75 72 11 466,(wew. 40) e mail:a. pl Kontakt: Urząd Miasta Leśna tel: 75 72 11 466 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 10Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!