Koszyk
12 000 000,00
lub od 34 500,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 1990
  • Numer oferty: 7842/3186/OOS

Opis

„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S. A. („Spółka”), zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie AUKCJI mającym na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. 1. Przedmiot postępowania Przedmiotem postępowania jest VII kondygnacyjny obiekt, zlokalizowany przy ulicy Kochanowskiego nr 3 w Katowicach w funkcji Domu studenckiego (Akademik Polonia ) i Hostelu położony na działce 0,0757 ha. Dane ogólne: 1) Powierzchnia użytkowa mieszkalna - 1819,00 m2 2) Ilość pokoi: 75 (w tym 60 jednoosobowych i 15 dwuosobowych) 3) Powierzchnia usług: lokal przeznaczony na gastronomię - 128 m2 lokal usługowy - 43,38 m2 4) Ilość kondygnacji - 6 naziemnych + 1 podziemna 5) Pierwotne przeznaczenie obiektu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – hotel. Elewacja frontowa -podlega ochronie konserwatorskiej (zgodnie z uchwałą nr L/1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. ) 6) Od 2018 roku obiekt pracuje w funkcji mieszanej: 3 piętra - 45 pokoi Akademik (33 pokoje jednoosobowe standard, 3 pokoje jednoosobowe premium, 3 pokoje dwuosobowe standard, 3 pokoje dwuosobowe premium z balkonem, 3 pokoje dwuosobowe z łóżkiem, 2 piętra – 30 pokoi Hostel (22 pokoje jednoosobowe standard, 2 pokoje jednoosobowe premium, 2 pokoje dwuosobowe standard, 2 pokoje dwuosobowe premium z balkonem, 1 pokój dwuosobowy z łóżkiem małżeńskim, 1 pokój dwuosobowy z łóżkiem piętrowym. Wszystkie pokoje posiadają łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone są w odbiorniki TV. Na każdym piętrze znajduje się kuchnia. na poziomie 0 znajduje się recepcja wraz z zapleczem na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia techniczne: magazyny, centrala wentylacyjna, serwerownia, hydrofornia oraz pralnia z suszarnią przeznaczona dla wynajmujących. 7) Informacja na temat czynnych umów najmu lokali: lokal usługowy księgarnia - umowa zawarta do 31 stycznia 2023 roku umowy z rezydentami - 52 umowy, w tym 25 (od września/października 2020 r. do czerwca/ lipca 2021r. ) , 2 (od lutego do czerwca 2021 r. ), 25 (od września/października 2020 r. do lutego 2021 r. ) 8) Do obiektu przynależy monitorowany parking znajdujący się na dziedzińcu. 2. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT Cena wywoławcza wynosi 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów) złotych netto. Sprzedaż Nieruchomości objętej aukcją jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106), z możliwością rezygnacji ze zwolnienia (oświadczenie). Do oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania sprzedaży Nieruchomości stawką podstawową VAT w wysokości 23% może przystąpić tylko podmiot będący czynnym podatnikiem VAT. Sprzedający dopuszcza zapłatę ceny ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej. 3. Wysokość postąpienia, wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Minimalne postąpienie: 1% (jeden procent) liczone od ceny wywoławczej netto, tj. 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) złotych. Wymagane wniesienie wadium w wysokości 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych, najpóźniej na dzień przed terminem wskazanym na jako dzień aukcji, na rachunek Sprzedającego numer: 73 1020 2528 0000 0302 0475 6351 w Banku PKO BP S. A. Kwota wadium nie podlega oprocentowaniu. Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – postępowanie na sprzedaż nieruchomości w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3”. Za termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium podlega zwrotowi uczestnikowi, który nie został wyłoniony na nabywcę lub w przypadku zamknięcia aukcji, w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania lub zamknięciu aukcji. Organizator aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy. Wadium nie będzie podlegać zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygra postępowanie, nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora aukcji (uchyli się od zawarcia umowy), chyba że strony uzgodnią inny termin jej zawarcia, w szczególności w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej. W celu uniknięcia wątpliwości, nie przystąpienie przez uczestnika do zawarcia umowy z powodu nieuzyskania finansowania stanowi podstawę do zatrzymania wadium. W takim przypadku uczestnik nie może domagać się jego zwrotu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. 4. Prowadzenie postępowania Aukcja odbędzie się w siedzibie Sprzedającego: „Drogowa Trasa Średnicowa” S. A. ul. Mieszka I 10 40-877 Katowice w dniu 19. 11. 2020 r. o godz. 12:00 Składanie i analiza dokumentów, opisanych w pkt. 5, do dnia 17. 11. 2020 r. do godz. 15:00 Podmiot prowadzący aukcję: „Drogowa Trasa Średnicowa” S. A. ul. Mieszka I 10 40-877 Katowice którą reprezentować będzie: Jolanta Kaczmarek – Kierownik Działu Ofertowania i Analiz Rynku 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest: 1. Potwierdzenie wpłaty wadium; 2. Wypełnienie przez oferenta wniosku o udział w aukcji (na miejscu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1) zawierającego: 1) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości; 2) Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przez osobę wygrywającą postępowanie; 3) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń; 3. Przedłożenie Komisji nw. dokumentów: 1) Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie okazanie dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia tożsamości) oraz Załącznik nr 2 do ogłoszenia; 2) Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie okazanie dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia tożsamości) oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; oraz Załącznik nr 2 do ogłoszenia; 3) Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem aukcji) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki, dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie okazanie dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia tożsamości) osoby reprezentującej oraz Załącznik nr 2 do ogłoszenia; 4) Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie okazanie dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia tożsamości) oraz Załącznik nr 2 do ogłoszenia i pełnomocnictwo w formie notarialnej oraz: w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem aukcji) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualny w dacie wystawienia pełnomocnictwa. 4. Przedłożenie Komisji oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika aukcji oraz adres do korespondencji, na który należy odesłać inne dokumenty zebrane od oferenta zgodnie z ogłoszeniem o aukcji. 5. Pobranie numeru, którym uczestnik będzie posługiwał się w trakcie trwania aukcji. 6. Informacja o wizji lokalnej Wizji lokalnej Nieruchomości można dokonać do dnia 16. 11. 2020 r. do godz. 14po po uprzednim uzgodnieniu terminu: tel. 32 250 29 04 e-mail: pl 7. Pozostałe informacje 1. Do przeprowadzenia aukcji wystarczy uczestnictwo jednego licytanta. 2. Cudzoziemcy mogą nabyć Nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm. ). 3. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości. 4. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. 5. Nabywca Nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek Sprzedającego lub na rachunek depozytowy czyniącego notariusza celem wydania tej kwoty Sprzedającego na poczet ceny nabycia. 6. Kancelarię notarialną wskaże wyłonionemu nabywcy w Protokole aukcji prowadzący aukcję. Niezastosowanie się nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy. 7. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. 8. Po zakończeniu postępowania zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w aukcji. Nabywca zostanie pisemnie wezwany do stawienia się celem podpisania umowy sprzedaży. Niezastosowanie się nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy. 9. Po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Nieruchomość zostanie wydana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony. Szczegółowe informacje o Nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem. Kontakt: Tel. 32 250 29 04 E-mail: pl „Drogowa Trasa Średnicowa” S. A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn. Załącznik Nr 1 - Wniosek o udział w postępowaniu: https://monitorurzedowy. pl/announcement/attachment/3946 Załącznik Nr 2 - Oświadczenia klauzule poufności: https://monitorurzedowy. pl/announcement/attachment/3947 Kontakt: Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna tel: 32 250 29 04 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 9Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!