Koszyk
1 221 338,00
lub od 3 511,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 2606
  • Numer oferty: 7845/3186/OOS

Opis

Konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice Alerion sp. z o. o. - Nadzorca Układu (dalej: „Organizator konkursu”) w postępowaniu o zatwierdzenie układu Karoliny Sadowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Sadowska KRAK-DRÓB (dalej: „Sprzedający”) ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości położonej miejscowości Ściejowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79, o łącznej powierzchni 0,7500 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonej w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016079/9 za cenę nie niższą niż 1. 221. 338,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 00/100). Oferty należy składać do Organizatora konkursu, na adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie do dnia 05. 11. 2020 r. Oferty mogą być składane osobiście albo za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich, z tym zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do biura Organizatora konkursu w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą/firmą oferenta — a tę kopertę umieszcza się w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, opatrzonej dopiskiem „Konkurs ofert Karolina Sadowska – oferta na zakup nieruchomości– NIE OTWIERAĆ”. Pisemna, bezwarunkowa oferta powinna zawierać następujące elementy: 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu oraz adres e — mail do kontaktu (jeśli posiada); 2. wskazanie Nieruchomości, którą oferent chce nabyć (tj. poprzez podanie co najmniej numeru księgi wieczystej), której oferta dotyczy; 3. oferowaną cenę nabycia Nieruchomości nie niższą niż cena minimalna wraz z informacją, czy zostanie ona zapłacona ze środków własnych oferenta, czy z udzielnego mu na ten cel kredytu lub pożyczki; 4. podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do podpisania oferty; 5. datę sporządzenia oferty. Do oferty należy dołączyć: 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu (jeżeli dotyczy); 2. oświadczenie oferenta, iż: a. oferent zapoznał się z Regulaminem konkursu oraz operatem szacunkowym Nieruchomości będącej przedmiotem oferty, rozumie i akceptuje ich treść i nie wnosi co do nich zastrzeżeń; b. oferentowi znany jest stan faktyczny i prawny Nieruchomości; c. przyjmuje do wiadomości, iż niniejszy konkurs ofert nie stanowi przetargu ani aukcji, oraz że nie będzie miał wobec Organizatora konkursu lub Sprzedającego żadnych roszczeń z tytułu uczestnictwa w konkursie i złożenia oferty; 3. oświadczenie oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie procedury konkursowej objętej niniejszym Regulaminem, o następującej treści: „1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych reprezentowanego przeze mnie [•], przez administratora danych osobowych, do celów związanych z konkursem na sprzedaż nieruchomości Karoliny Sadowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK-DRÓB w restrukturyzacji, o księgach wieczystych nr: KR1K/00016044/5, KR1M/00004422/4, KR1K/00016079/9, organizowanym przez Alerion sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000585928, w trakcie oraz po zakończeniu konkursu oraz dla zawarcia i wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, jak również wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo podatkowe, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. : a) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest organizator konkursu, tj. Alerion sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000585928); b) zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; c) zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest wymogiem ważności oferty, wzięcia udziału w konkursie i zawarcia umowy; d) zostałem poinformowany o prawie do żądania od administratora dostępu do ww. danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; e) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania; f) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego; g) zostałem poinformowany o prawie do przenoszenia danych osobowych; h) zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą informacyjną zawartą w § 3 Regulaminu. ” 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie. Z operatem szacunkowym można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w biurze Nadzorcy Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11 lok. 1 w Krakowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00-17:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. nr 12 634 52 92). Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora konkursu lub Sprzedającego z tego tytułu. Konkurs ofert prowadzony na podstawie Regulaminu, z którym można zapoznać się pod poniższym linkiem: >>Regulamin<< https://aegis. pl/wp-content/uploads/2020/10/201005_KSAD_regulamin_konkursu. pdf Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w par. 3 załączonego Regulaminu. Kontakt: Alerion Sp z o. o. tel: 12 634 52 92 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 7Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!