Koszyk
8 200 000,00
lub od 23 575,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 3006
  • Numer oferty: 7848/3186/OOS

Opis

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53, nr 6/2 obręb 1038, Śródmieście 38, oznaczonej w KW SZ1S/00081620/5 Gmina Obręb Nr działki Powierzchnia (ha) Nr KW Przeznaczenie w MPZP Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł) Miasto Szczecin 1038 Śródmieście 38 6/2 0,1567 SZ1S/00081620/5 Brak MPZP, Studium – f. dominująca: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne; f. uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa 8 200 000 820 000 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 6/2, obręb 1038, gmina Miasto Szczecin zabudowana budynkiem dydaktyczno-biurowym o identyfikatorze 326201_1. 1038. 53_BUD o powierzchni zabudowy 611 m2 i powierzchni użytkowej 3 006,40 m2, budynkiem laboratorium o identyfikatorze 326201_1. 1038. 55_BUD o powierzchni zabudowy 155 m2 i powierzchni użytkowej 142,10 m2, budynkiem gospodarczym o identyfikatorze 326201_1. 1038. 56_BUD o powierzchni zabudowy 17 m2 i powierzchni użytkowej 12 m2 oraz wiatą o identyfikatorze 326201_1. 1038. 57_BUD o powierzchni zabudowy 68 m2 i powierzchni użytkowej 68 m2. Od strony północno-wschodniej pod podwórkiem znajdują się dwukondygnacyjne piwnice o powierzchni użytkowej ok. 317 m2. Opis budynku dydaktyczno-biurowego: Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedną kondygnację podziemną oraz poddasze w znacznej części nieużytkowe. Jest wolnostojący, podpiwniczony, z dachem stromym krytym dachówką i poddaszem w części użytkowym, wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Budynek posiada część frontową i oficynę połączoną z halą parterową laboratorium. Opis budynku laboratorium: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji stalowej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim krytym płytami warstwowymi. Od strony północnej i zachodniej ścianę zewnętrzną stanowi ściana wykonana z cegły. Opis wiaty stalowej: Wiata stalowa do nauki spawania wykonana z elementów stalowych z poszyciem z blachy stalowej. Opis budynku gospodarczego: Budynek gospodarczy wykonany jest z cegły, przykryty stropodachem żelbetowym. W budynku znajduje się wejście do piwnic dwupoziomowych. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00081620/5 przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Działka położona jest w dzielnicy Śródmieście, w strefie centralnej miasta, na osiedlu Stare Miasto, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od strony północnej granicę działki stanowi ściana murowana piwnic i poprzez podwórko zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Od strony wschodniej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z garażami. Dla terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecin teren położony jest w jednostce planistycznej S. S. 05 o funkcji dominującej: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty strefą prawnej ochrony konserwatorskiej (wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1, decyzją z dnia 28. 11. 1952 r. ). Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 200 000 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych). Wadium: 820 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych). Cena netto = brutto. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w momencie wszczęcia postepowania, podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747). Zbycie nieruchomości następuje pod warunkiem niewykonania przez właściwy organ prawa pierwokupu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100). Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 ) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 10 art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735). Sprzedający zastrzega sobie prawo wydania przedmiotu przetargu Kupującemu najpóźniej: w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek dydaktyczny, budynek gospodarczy i wiata; w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek pawilonu montażu maszyn, przy czym do czasu przekazania Sprzedający zobowiązuje się ponosić wyłącznie koszty eksploatacyjne dotyczące korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości, jednakże nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości do czasu ich wydania Kupującemu. Kupującemu nie przysługuje od Sprzedającego wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08. 01. 2021 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, w Sali Tradycji, o godz. 10. 00. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Akademii Morskiej w Szczecinie, PEKAO S. A. nr 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na dowodzie „Wadium – przetarg ul. Podgórna”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 07. 01. 2021 r. 2. Oferenci są związani z ofertą przez okres 6 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofert. 3. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53, stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie. 4. Kryterium: 100% cena. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty: przetarg uznaje się za ważny, jeżeli w przetargu pisemnym wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu. 6. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na adres Uczelni i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na sprzedaż nieruchomości - Podgórna nr 51-53” oraz: „Nie otwierać przed dniem 08. 01. 2021 r. godz. 10. 00”. 7. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wraz z dokumentami, wskazanymi w Regulaminie) należy składać lub przesłać na adres: Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do 08. 01. 2021 r. do godziny 9. 45. 8. Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości. 9. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie, udostępnionym w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pok. 70 oraz na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp. am. szczecin. pl/index. php?type=6. 10. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, w tym uzgodnienie terminu na oględziny obiektu, można uzyskać w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie w dni robocze w godz. 8. 00 – 15. 00, pokój nr 70 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: szczecin. pl. 11. Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. 12. Informację o zamiarze zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp. am. szczecin. pl/index. php?type=6, w MonitorUrzędowy. pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Uczelni. 13. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Uczelni z tego tytułu. Kontakt: Akademia Morska w Szczecinie tel: 91 48 09 331 szczecin. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 8Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!