Koszyk
6 500 000,00
lub od 18 688,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 1037
  • Numer oferty: 7856/3186/OOS

Opis

Politechnika Wrocławska ogłasza tryb bezprzetargowy - negocjacje na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89 we Wrocławiu. Przedmiot negocjacji stanowi nieruchomość składająca się z działki nr 15/2 (AM-31,obręb Plac Grunwaldzki) o powierzchni 804 m2 oraz znajdującego się na niej budynku, położona we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00071379/5. Nieruchomość jest położona w kompleksie budynków mieszkalnych i stanowi część zwartej zabudowy kwartałowej osiedla Plac Grunwaldzki. Budynek o charakterze przedwojennej kamienicy mieszkalnej, w którym obecnie funkcjonuje Dom Doktoranta, został wybudowany w 1901 r. Obiekt ma sześć kondygnacji, w tym jedną podziemną, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1. 037 m2. Znajdują się w nim 33 dwuosobowe pokoje oraz pomieszczenia kuchenne, pralnio-suszarnie, rowerownia oraz pomieszczenie usługowe z osobnym wejściem od strony podwórza. Instalacje: elektryczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, odgromowa. Stan formalno – prawny i obciążenia nieruchomości: 1) właścicielem nieruchomości jest Politechnika Wrocławska; 2) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20. 07. 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości; 3) na terenie, na którym jest położona przedmiotowa nieruchomość, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – sposób zagospodarowania określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, przyjęte uchwałą nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11. 01. 2018 r. , zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w Dzielnicy Urbanistycznej Śródmieście, w którym przeznaczenie terenów ustalono jako: MU mieszkalnictwo, usługi (usługi powszechne 1, usługi powszechne 2, usługi wielkomiejskie, usługi publiczne), nauka, infrastruktura, zieleń; 4) budynek jest zarejestrowany w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia; 5) zbycie przedmiotu negocjacji, po przeprowadzeniu postępowania i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 6) wydanie nieruchomości będzie możliwe nie wcześniej niż w październiku 2021 r. ; 7) przedmiot negocjacji nie obejmuje wyposażenia obiektu ani znajdujących się na terenie nasadzeń. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6. 500. 000,00 zł netto (VAT „zw”). Przed przystąpieniem do negocjacji należy zapozna się z Regulaminem zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej udostępnionym na stronie internetowej: http://pwr. edu. pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz. Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisanej tytułem postępowania oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. do godziny 11:00. Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium, 2) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę: a) dla podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki; c) inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc. ); 3) promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia, 4) dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k. s. h. ) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości, 5) datę sporządzenia oferty, 6) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz Regulaminem zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 7) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania, 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego/licytacji, 10) oferowaną cenę netto, 11) dowód wpłacenia wadium. Negocjacje odbędą się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, sala nr 241 we Wrocławiu, w dniu 16 listopada 2020 r. o godzinie 12:00. Wadium w wysokości 650. 000,00 zł ze wskazaniem celu wpłaty - „Wadium – negocjacje - sprzedaż nieruchomości przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr. : Santander Bank Polska S. A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem zbywania nieruchomości i akceptacji jego warunków. Informacji o negocjacjach i jej warunkach udziela Monika Kostera (tel. 71 320 41 36, e-mail: monika. edu. pl), zaś termin przeprowadzenia oględzin nieruchomości należy uzgodnić z Barbarą Usień (tel. 71 328 22 86, kom. 69* * *(pokaż) 695 350 429 ). W związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, możliwe jest oglądanie jedynie części wspólnych obiektu, takich jak korytarze, klatki schodowe, piwnice, z wyłączeniem zamieszkałych pokoi, łazienek, kuchni, pomieszczeń socjalnych. Prezentacje będą się odbywać z zachowaniem stosownych rygorów sanitarnych, obowiązujących na dzień przeprowadzenia oględzin. Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu negocjacji oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Kontakt: Politechnika Wrocławska tel: 71 320 41 36 monika. edu. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 8Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!