Koszyk
25 000,00
lub od 72,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 21
  • Numer oferty: 7858/3186/OOS

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NR WIiN-II. 7740. 4. 2018. MJ, NR WIiN-II. 7740. 5. 2018. MJ Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, działając z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa nr 142/2016 z dnia 27 września 2016 r. ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości 1. Przedmiotem piątego nieograniczonego ustnego przetargu nr WIiN-II. 7740. 4. 2018. MJ jest sprzedaż lokalu użytkowego - garażu o nr 1 o pow. uż. 21,92 m2 znajdującego się w budynku niemieszkalnym 5-garażowym zlokalizowanym na terenie nieruchomości położonej w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61, obręb ewidencyjny nr 0013 M. Stargard, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218/1 o pow. 0,1113 ha, KW SZ1T/00124525/4. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej – 0,054. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25. 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu nr WIiN-II. 7740. 4. 2018. MJ jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 1. 250 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych). Przetarg nr WIiN-II. 7740. 4. 2018. MJ odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 10:30. 2. Przedmiotem piątego nieograniczonego ustnego przetargu nr WIiN-II. 7740. 5. 2018. MJ jest sprzedaż lokalu użytkowego - garażu o nr 4 o pow. uż 16,47 m2 znajdującego się w budynku niemieszkalnym 5-garażowym zlokalizowanym na terenie nieruchomości położonej w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61, obręb ewidencyjny nr 0013 M. Stargard, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218/1 o pow. 0,1113 ha, KW SZ1T/00124526/1. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej – 0,041. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19. 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu nr WIiN-II. 7740. 5. 2018. MJ jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Przetarg nr WIiN-II. 7740. 5. 2018. JM odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 12:00. 3. Na nieruchomości, na której znajdują się w/w lokale przeznaczone do sprzedaży funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, w związku z czym nabywca każdego z lokali (garaży) stanie się członkiem tej wspólnoty. 4. Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położenia w/w nieruchomości. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego przyjętego Uchwałą nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2011 r. , zmienionej Uchwałą nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. oraz następnie zmienionej Uchwałą nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. działka ewidencyjna nr 218/1 położona jest na terenach oznaczonych symbolem IM. 14. 2. – tereny o funkcji mieszanej w jednostce planistycznej nr 14 Zarzecze. 5. Przetargi odbędą się w wyżej wyznaczonym dniu i godzinach w budynku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, parter, sala nr 8. 6. Wadium w odpowiedniej wysokości należy wpłacać do dnia 1 grudnia 2020 r. na konto depozytowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231. W tytule wpłaty wadium należy oznaczyć numer przetargu i jego uczestników. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 1 grudnia 2020 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium w odpowiedniej wysokości uprawnia do udziału tylko w jednym przetargu. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi wybranemu jako kandydat na nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości. 7. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość i okazać go Komisji Przetargowej. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście (łącznie) lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu. Powyższe dokumenty winny być złożone Komisji Przetargowej w dniu przetargu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu. 8. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informujemy, iż: - ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (dopuszcza się udział max. 1 osoby towarzyszącej), - uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu, - uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa. 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu. W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy przez kancelarię notarialną wskazaną przez zbywającego. 11. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 12. Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w lokali odbyły się w dniach: 20. 11. 2018 r. , 22. 01. 2019 r. , 26. 03. 2019 r. , 30. 05. 2019 r. , 19. 11. 2019 r. , 14. 01. 2020 r. , 15. 04. 2020 r. i 06. 10. 2020 r. 13. Oględzin przedmiotów przetargów można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, informując o tym w formie właściwej dla ich ogłoszenia. 15. Szczegółowe informacje o lokalach zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Kapitańska 3a, tel. 91 48 99 213. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Inwestycji i Nieruchomości tel: 091 48 99 200 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 10Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!