Koszyk
1 525 924,00
lub od 4 387,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 3590
  • Numer oferty: 7859/3186/OOS

Opis

Wójt Gminy Krzczonów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 2/24 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark. 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Krzczonowie, przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/24, o pow. 2,08 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00013310/8. Nieruchomość oddalona jest o 31 km od miasta Lublin, natomiast od centrum Krzczonowa o 1 km. Wjazd na działkę znajduje się przy drodze gminnej utwardzonej asfaltem – ul. Spółdzielcza. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa handlowa (sklep Stokrotka) oraz zabudowa usługowa i magazynowa. Działka jest w 95% ogrodzona. Od strony zachodniej i północnej ogrodzona jest elementami prefabrykowanymi, natomiast od ul. Spółdzielczej ogrodzeniem metalowym z płaskowników. Ponadto w ogrodzeniu znajdują się dwie bramy metalowe z płaskowników osadzonych na słupach stalowych. Natomiast nieogrodzony fragment działki znajduje się przed budynkiem magazynu, w którym znajduje się sklep, z uwagi na fakt, iż w tym miejscu znajduje się utwardzony parking. Ponadto działka w 60 % jest utwardzona płytami betonowymi, trylinką, żwirem i asfaltem. Posiada utwardzone dojazdy do wszystkich budynków oraz utwardzone place manewrowe. Pozostały teren w części porośnięty jest trawą. Nieruchomość zabudowana jest siedmioma murowanymi budynkami magazynowymi o pow. 1174,8 m2, 941,7 m2, 455 m2, 504 m2, 252 m2, 198 m2, 65 m2, czterema silosami zbożowymi o pojemności 50 ton każdy, dwoma silosami o pojemności 150 ton, koszem zasypowym, urządzeniem do transportu pionowego i poziomego, wiatą rozładunkową o pow. zabudowy 89,10 m2, wagą najazdową o nośności 40 ton i budynkiem przy wadze o pow. 32,80 m2. Części południowa działki z zabudową po punkcie skupu trzody chlewnej i bydła oraz budynkami biurowymi, magazynowymi nieużytkowana od dwóch lat. Część północna działki o pow. 1,30 ha jest użytkowana w formie dzierżawy. Budynki i budowle na działce są w złym stanie technicznym, nieremontowane, a trzy budynki w części południowej nie są użytkowane. Częściowo remontowany budynek magazynowo – garażowy zajmowany przez Gminę Krzczonów, a także silosy zbożowe oraz magazyn nawozów w części rolniczej. 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 01. 01. 2003 r. utracił ważność teren ten przeznaczony był pod teren przemysłu, baz i składów. Obecnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzczonów Nr XXXI/154/2010 działka przeznaczona jest pod teren przemysłu i drobnej przedsiębiorczości. 3. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy części działki o pow. 1,30 ha z następującymi obiektami: 3 budynki magazynowe, 6 silosy wraz z koszem zsypowym i urządzeniami do transportu, wiata rozładunkowa, waga najazdowa oraz budynek przy wadze. Umowa obowiązuje do 30 marca 2030 roku. W przypadku zbycia nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki wynikające z w/w umowy przejmuje na siebie nabywca. 4. Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 2 lat licząc od daty podpisania aktu notarialnego. 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 525 924,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote). 6. Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu zwolniona jest z podatku VAT. 7. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 8. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, pok. Nr 1 (sala konferencyjna – parter). 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100. 000,00 zł najpóźniej do dnia 22 grudnia 2020 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki Nr 2/24”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów. 10. Uczestnik przetargu musi okazać dokument tożsamości. 11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości. 12. Osoba uprawniona do reprezentacji lub pełnomocnik osoby prawnej winien okazać aktualny wypis z KRS lub stosowne pełnomocnictwo. 13. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 14. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 16. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi. 17. Wójt Gminy Krzczonów zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu. 18. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znaleźć się na koncie Urzędu. 19. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę. 20. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Wójt Gminy Krzczonów może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 21. Wójt Gminy Krzczonów może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. 22. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Krzczonów za pośrednictwem komisji przetargowej. 23. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490). 24. Zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w przetargu dokonały wcześniejszych oględzin nieruchomości. W tym celu należy uprzednio uzgodnić termin oględzin ze Sprzedającym. 25. Niniejsze ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www. krzczonow. pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www. ugkrzczonow. bip. lubelskie. pl oraz w prasie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzczonów. 26. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 7, tel. 81 566 40 51 Krzczonów, dnia 29 października 2020 roku Kontakt: Urząd Gminy Krzczonów tel: (81) 5664051 mbnet. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 10Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!