Koszyk
470 000,00
lub od 1 351,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 1594
  • Numer oferty: 7902/3186/OOS

Opis

BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA – GORC OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Lp: 1. Nazwa i adres Nieruchomości: Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami po byłej szkole przy ul. Kolejowej 33 Budynek główny trzykondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1. 378 m2: - powierzchnia użytkowa piwnicy: 310 m2 - powierzchnia użytkowa poziomu parteru: 368 m2 - powierzchnia użytkowa poziomu I piętra: 345 m2 - powierzchnia użytkowa poziomu II piętra: 355 m2 Budynek boczny dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 216,50 m2 - powierzchnia użytkowa poziomu parteru: 120,40 m2 - powierzchnia użytkowa poziomu I piętro: 96,10 m2 Na obszarze nieruchomości usytuowane jest asfaltowe boisko szkolne, plac betonowy przed budynkami oraz teren rekreacyjny o charakterze parkowym ze starodrzewem. Obręb: 3 Boguszów Nr działki: Dz. Nr 432/1 pow. : 0. 9082 ha KW: KW SW1W/00054292/5 Cena wywoławcza brutto w zł: 470. 000,00 Wadium brutto w zł: 47. 000,00 Godz. : 10:00 Przetarg odbędzie się dnia 3 lutego 2021 r. w sali 106 Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce obręby nr 3 i 4 Boguszów, zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 27. 06. 2014 r. (publikacja Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2014. 3039 z dnia 04. 07. 2014r. ) jest to teren zabudowy usługowej (U. 13), położony w zabytkowym układzie urbanistycznym. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Poprzedni przetarg odbył sie 29. 05. 2019r. , 28. 08. 2019r. ,08. 04. 2020r. , 08. 07. 2020r. 23. 10. 2020r. Przeznaczenie nieruchomość – nieruchomość zabudowana dwoma budynkami po byłej szkole. Forma zbycia – na własność. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 28 stycznia 2021r. , ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 1 lutego 2021 zr. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 1 lutego 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. , poz. 1990) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490). Okazanie dowodu tożsamości. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm. ) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 01. 02. 2021 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 01. 02. 2021 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). III. Wpłacone wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetarg. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV Informacje dodatkowe: Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej. Datą dokonania wpłaty jest data uznania wpływu na rachunek bankowy Gminy Boguszów- Gorce. Nabywca ponosi koszty: sądowe, notarialne oraz przygotowania dokumentacji. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www. bip. boguszow-gorce. pl i na stronie Urzędu Miasta Boguszów – Gorce www. boguszow-gorce. pl. Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew 74. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu. Sporządził B. Zonenebrg dnia 19. 11. 2020r Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcję Burmistrza Miasta Krzysztof Kumorek Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 b. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 16Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!