Polityka prywatności serwisu OKENO.PL

 

 1. Administratorem serwisu ogłoszeniowego OKENO.PL prowadzonego pod adresem: http://.okeno.pl jest firma AUTOMOBILIS  z o.o. z siedzibą w Lublinie, mieszcząca się pod adres: ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin, posługująca się nr NIP: 9462657638,  oraz nr REGON: 363718176, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000602002,  posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł.
 2. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona dla serwisu ogłoszeniowego OKENO.PL i ma zastosowanie tylko i wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę AUTOMOBILIS z o.o. z siedzibą w Lublinie  za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego OKENO.PL zlokalizowanego pod adresem http://okeno.pl
 3. Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez firmę AUTOMOBILIS  z o.o. z siedzibą w Lublinie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 

 1. AUTOMOBILIS Sp. z o.o., prowadząc serwis ogłoszeniowy OKENO.PL zbiera dane osobowe
  od użytkowników, za pośrednictwem strony internetowej http://okeno.pl.
 2. Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych jest firma AUTOMOBILIS z o.o. z siedzibą w Lublinie, mieszcząca się pod adres: ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin, posługująca się nr NIP: 9462657638,  oraz nr REGON: 363718176, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000602002. Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) oraz  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

 

 

 1. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum
  a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości,  jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.
 2. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
 3. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może z zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

 

 

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

 

 1. AUTOMOBILIS Sp. z o.o. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak Imię i Nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV.

 

Informacje handlowe

 

 1. AUTOMOBILIS Sp. z o.o. nie przesyła / wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.
 2. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie AUTOMOBILIS Sp. z o.o. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wykorzystywanie plików cookies

 

 1. Serwis OKENO.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:

       4. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji

           pozyskanych od użytkowników
       5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp 

           jest operator Serwisu firma AUTOMOBILIS z o.o. z siedzibą w Lublinie.
       6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

       7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie              dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
       8.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

           na stronach internetowych Serwisu.

 

Google Analytics

 

 1. Serwis OKENO.PL korzysta z Google Analytics czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).
 2. Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.
 4. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Korzystając z niniejszego serwisu OKENO.PL wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.

 

Informacje końcowe

 1. Prywatność użytkowników odwiedzających serwis OKENO.PL jest dla firmy AUTOMOBILIS z o.o. z siedzibą w Lublinie sprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.
 2. Celem AUTOMOBILIS Sp. z o.o. jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu OKENO.PL powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.
 3. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: ADRES EMAIL lub adres firmy: AUTOMOBILIS z o.o. ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin.
 4. AUTOMOBILIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Zapisz się na newsletter